Project omschrijving

BIZ activiteitenplan 2021-2025

De resultaten van de laatste KVO-b enquête zijn meegenomen in het BIZ activiteitenplan 2021-2025 (Resultaten KVO-b enquête Tappersheul).

De volgende hoofdactiviteiten zijn uitgewerkt voor de BIZ periode 2021-2025 op bedrijvenpark Tappersheul:

Schoon, heel en veilig
1. KVO – b
Veiligheid en leefbaarheid staan zowel landelijk als lokaal hoog op de politieke agenda. Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn essentieel voor een goede leefbaarheid en derhalve van plezierig winkelen en werken. In een veilige omgeving kunnen ondernemers zich volledig op het ondernemen concentreren. Een veilige omgeving maakt het gebied aantrekkelijker om te verblijven. Hierdoor komen meer potentiële klanten naar het gebied en is er sprake van een versterking van de economische structuur. De ervaring leert dat, naast individuele beveiliging, collectieve maatregelen effectief zijn. Om echter tot maatregelen te komen is het essentieel eerst inzicht te krijgen in de huidige problematiek. Uit een analyse van de problematiek kan een gezamenlijk, breed gedragen aanpak van oplossingen gericht op een veilig en toekomstbestendig bedrijventerrein ontstaan. Gestreefd wordt naar een structurele en gezamenlijke aanpak van onveiligheid en criminaliteit op het bedrijventerrein, op basis waarvan een bijdrage kan worden geleverd aan versterking van zowel de veiligheid als de leefbaarheid als de economische structuur van het bedrijventerrein. Op verzoek van de vereniging is het bedrijventerrein Tappersheul geselecteerd voor het ontwikkelen van een aanpak rondom veilig ondernemen.
Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. Om het Keurmerk te verkrijgen is een samenwerkingsverband gevormd, bestaande uit de vereniging, gemeente (en namens de gemeente ook vaak een Boa), politie en de brandweer. Deze partijen zijn enthousiast over de aanpak van het KVO-B proces en zijn dan ook direct bereid hieraan alle steun te verlenen. Het samenwerkingsverband zal worden geformaliseerd via een convenant ter invoering van het Keurmerk. In dit Platform wordt het belang en de waarde van een veilig, leefbaar en attractief werkklimaat hoog ingeschat. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de financiële stromen door alle partijen zijn geborgd voor de certificering, het houden van vergaderingen, de opvolgingsacties van de maatregelen matrix etc. Verder komt in de begroting van de gemeente reeds een dekking van de KVO kosten voor. De politie neemt deel door het inzetten van personeel/mankracht. Tevens sluit het KVO –B (Keurmerk Veilig Ondernemen) beleid aan op het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Oudewater. De periode tussen certificering en her certificering bedraagt 3 jaar. In maart 2020 is bedrijvenpark Tappersheul voor de 2e keer gecertificeerd. In de komende BIZ periode zal er weer een her certificering plaats gaan vinden.

2. Uitbreiding beveiligingscamera’s openbare ruimte
Bedrijvenpark Tappersheul krijgt er in de komende jaren een uitbreiding bij in de vorm van Tappersheul 3. Om het huidige project rondom beveiliging minimaal in stand te houden dienen er ook op het nieuwe terrein camera’s te worden geplaatst. Hiervoor is budget opgenomen op de begroting.

3. Plaatsing AED apparaat in een buitenkast
Onder de ondernemers bestaat de wens om een 2e AED op het bedrijvenpark aanwezig te hebben die 24/7 bereikbaar is. Om deze reden heeft het bestuur van de ViTap besloten de investering voor deze 2e AED op te nemen op de begroting van de BIZ.

4. Schoonmaak buitenruimte en extra groenonderhoud
Hoe schoner het bedrijvenpark, hoe beter de uitstraling! Een schoon en net bedrijvenpark heeft directe invloed op het leef,- en vestigingsklimaat van ondernemers. Hier heeft het aanwezig groen op het bedrijvenpark ook een directe rol in. Inmiddels is het groen onderhoud op het bedrijvenpark door de gemeente uitbesteed aan de ViTap zelf. Ook het bijbehorende budget wordt door de gemeente over gemaakt aan de ViTap. Om het onderhoud in zijn geheel naar een algemeen hoger plan te brengen is er nog een extra post opgenomen op de begroting voor de periode 2021-2025.

5. Raamcontracten gladheidsbestrijding
Om continuïteit voor de ondernemers te waarborgen m.b.t. bereikbaarheid zal er een raamcontract worden afgesloten voor gladheidsbestrijding voor de eigen voorterreinen.

Attractiviteit, gastvrijheid en gebiedspromotie
1. Aankleding gebied onderhouden en beheren
In de afgelopen BIZ periode is er veel geïnvesteerd in de aankleding van het gebied. Met name de entree heeft en grote metamorfose ondergaan. Uiteraard vergt deze investering een stukje beheer om de uitstraling in stand te houden.

2. Nieuwsbrief voor alle ondernemers in het BIZ-gebied en WhatsApp
Als ondernemers zich organiseren in een vereniging wordt het gemakkelijker om met hen via een centraal punt te communiceren en hen ook via deze weg te informeren. De ViTap heeft in de afgelopen BIZ periode via verschillende kanalen (nieuwsbrief, website, social media etc.) de leden op de hoogte gehouden van de lopende zaken en de uitgevoerde activiteiten. In de nieuwe BIZ periode zullen deze activiteiten worden voortgezet.

3. Duurzaamheid
Duurzaamheid is tegenwoordig ook voor ondernemers een bekend begrip en de ViTap weet dat de BIZ in de komende periode ook met dit onderwerp te maken zal gaan krijgen. In welke vorm en op welke manier is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Om echter initiatieven rondom dit onderwerp wel de ruimte te geven is er een kleine post beschikbaar gesteld op de begroting. Indien er binnen dit onderwerp in de komende BIZ periode wel een groot project op het pad van de BIZ komt, kunnen de leden, indien gewenst, budget vrij maken uit andere posten om aan dit project te besteden.

Het volledige BIZ Activiteitenplan Tappersheul 2021-2025 kunt u hier downloaden: BIZ Activiteitenplan Tappersheul te Oudewater 2021-2025