De opkomst op de Algemene Ledenvergadering (ALV) was goed, er waren vertegenwoordigers van 21 bedrijven aanwezig. Gastheer was deze keer Transportbedrijf G. de Bruyn BV. Joeri de Bruyn gaf een informatieve en heldere presentatie over zijn bedrijf. Als dank voor de gastvrijheid kregen zowel Joeri als Tirza een mooie bos bloemen aangeboden. Algemene zaken zoals goedkeuring notulen van de vorige ALV, jaarverslag 2018, financieel jaarverslag 2018, begroting 2019 en de kascontrole kwamen aan de orde. Ook heeft de ALV de herbenoeming van Piet Six als voorzitter goedgekeurd.

Diverse vragen werden gesteld over het exploitatieoverzicht, die deskundig werden beantwoord door onze penningmeester, Bas van Dam. Een van de vragen betrof de overname van het groenbeheer. Bas vertelde de leden dat door het uitstellen van de overname van het groenonderhoud een overschot is ontstaan. Gelukkig is er een paar weken geleden eindelijk overeenstemming met de gemeente bereikt om het groenonderhoud over te nemen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dat ViTap het groenonderhoud gaat overnemen zonder een bijdrage van de gemeente om het achterstallig onderhoud te bekostigen (ca. € 50.000,–). Dit bedrag heeft de gemeente nu gegarandeerd om te gebruiken bij de revitalisering (herstructurering) over 3 jaar. Door deze afspraak te maken is de impasse doorbroken waar de gemeente en ViTap al meer dan een jaar in zaten. ViTap kan het groenonderhoud nu oppakken en het geld blijft tegoed. Opgemerkt wordt dat bomen niet vallen onder het groenonderhoud, deze blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Ook rapporteerde het bestuur over de uitbreiding van de camerabewaking op Tappersheul. Ondanks de tegenwerking van de gemeente in verband met de privacywet, blijft het bestuur zich hard maken voor extra camerabewaking op de openbare weg. De gemeente heeft wel ontheffing gegeven voor de camera’s bij de entrees en binnenkort komt er een extra camera bij het stadserf. De wens van ViTap is om uiteindelijk te komen tot een soort netwerk op Tappersheul zodat het gehele terrein in de gaten kan worden gehouden. Omdat Tappersheul op dit moment veilig is (er wordt weinig ingebroken), ziet de gemeente de nut en noodzaak niet van extra camera’s. Aanvullend wordt opgemerkt dat de politie wel erg blij is met de camera’s. T.z.t. zal worden bekeken hoe de camerabewaking kan worden uitgebreid naar Tappersheul 3.

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam was de slechte bereikbaarheid van Tappersheul met het openbaar vervoer (OV). Door diverse bedrijven wordt opgemerkt dat het voor medewerkers lastig is om met de bus naar Tappersheul te komen. Ook het werven van nieuwe medewerkers is hierdoor voor veel bedrijven een probleem. Hieraan wordt toegevoegd dat ook scholen met betrekking tot het plaatsen van stagiaires/leerlingen Tappersheul mijden. Samen met de BVO gaat ViTap in gesprek met de gemeente en Syntus om meer aandacht te vragen voor de bereikbaarheid van Tappersheul.

Natuurlijk werden de leden ook bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b). Volgend jaar gaat het bestuur aan de slag met het verkrijgen van de hercertificering, want het KIWA keurmerk is maar 3 jaar geldig.

In 2021 loopt de huidige BIZ periode af. Het bestuur gaat zich inzetten om weer een nieuwe BIZ periode van 5 jaar van de grond te krijgen. Dat betekent dat het bestuur input van de leden nodig heeft. Daarom zullen de leden in het najaar een vragenlijst worden toegestuurd. Aan de hand van de verkregen informatie zal er een nieuw BIZ-activiteitenplan voor 2021 t/m 2026 worden opgesteld. Dit plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente. Daarna (eind volgend jaar) zal er een stemronde plaatsvinden. Alle bedrijven op Tappersheul zullen worden gevraagd of de BIZ op basis van het opgestelde activiteitenplan mag blijven voor nieuwe periode van 5 jaar. Het is dus erg belangrijk dat veel bedrijven gaan deelnemen aan deze stemronde. Het bestuur doet dan ook een oproep aan alle leden om deel te nemen aan de inventarisatie en om mee te denken.